گزارش تصویری درخت کاری نونهالان سمیرمی

همزمان با هفته منابع طبیعی، نونهالان سمیرمی در جهت ترویج فرهنگ درخت کاری و محافظت از فضای سبز، نهال کاشتند.

ranginkaman11 ranginkaman10 ranginkaman9 ranginkaman8 ranginkaman3 ranginkaman4 ranginkaman5 ranginkaman6 ranginkaman7 ranginkaman2 ranginkaman1ranginkaman13 ranginkaman14 ranginkaman15 ranginkaman16

Go to TOP