آیین شام غریبان سمیرم/ تصویری

همزمان با سراسر کشور آیین شام غریبان در سرزمین هزار چشمه برگزار شد.

به گزارش تیم چند رسانه ای سمنا، همزمان با سراسر کشور آیین شام غریبان در سرزمین هزار چشمه برگزار شد.

Go to TOP