- سمیرم خبر - http://semiromkhabar.ir -

ماراتن ریاضی و علوم انسانی در سمیرم/تصویری

به گزارش تیم چندرسانه ای سمنا بیش از هشتصد و چهل نفر داوطلبین در دو رشته علوم ریاضی و فنی علوم انسانی در سمیرم با هم به رقابت پرداختند.