ماراتن ریاضی و علوم انسانی در سمیرم/تصویری

همزمان با سراسر کشور بیش از ۸۰۰ داوطلب سمیرمی در دو گروه علوم انسانی و علوم ریاضی و فنی با هم در رقابت پرداختند.

به گزارش تیم چندرسانه ای سمنا بیش از هشتصد و چهل نفر داوطلبین در دو رشته علوم ریاضی و فنی علوم انسانی در سمیرم با هم به رقابت پرداختند.

Go to TOP