فصل تجربه‌ها/ تصاویر

در گوشه کنار شهر که بنگرید کوله باری از تجربه ها قرار دارد که زندگانی را به امید مهربانی میگذرانند.

به گزارش تیم چندرسانه ای سمنا، سن یک عدد و معیار برای اندازه گیری مدت زمانی است که هر انسان یا موجود زنده ای به همان میزان در قید حیات بوده است.

اما واقعیت چیز دیگریست؛ این اعداد و ارقام تنها ساخته دست ما بوده و فصل پیری انسان ها فصل تجربه های گوناگونی است که می‎تواند دنیایی را به آبادانی برساند.

در گوشه کنار شهر که بنگرید کوله باری از تجربه ها قرار دارد که زندگانی را به امید مهربانی میگذرانند.

آنانی که در ایام کودکی دستگیرمان بودند این روزها نه تنها نیازمند عصایی برای جسمشان هستند بلکه محتاج دستگیری برای روحشان نیز می‌باشند.

واقعا در اندیشهشان چه میگذرد!؟ به چه اهمیت میدهند؟! آنهمه حرص و جوششان در جوانی چه شده است؟! چرا دیگر برای مال دنیا آنقدری که جوانان تلاش میکنند دست و پا نمیزنند؟! واقعیت چیست؟ کمی باید بیشتر بیاندیشیم؟!

واقعا زندگی چیست؟!

Go to TOP