واریز آخرین سهمیه بنزین دولت دهم

آخرین سهمیه سوخت ۶۰ لیتری خودروهای سواری و موتور سیکلت ها در دولت دهم فرداشب در کارتهای سوخت واریز می‌شود.

آخرین سهمیه سوخت ۶۰ لیتری خودروهای سواری و موتور سیکلت ها در دولت دهم فرداشب در کارتهای سوخت واریز می‌شود.

براین اساس این سهمیه ۶۰ لیتری با قیمت هر لیتر ۴۰۰ تومان عرضه می شود.

Go to TOP