یادداشت:

از دل کدام قصه بیرون آمدید؟

سمنا – معین رضائی/  آن روزهایی که سرگرمی همسالانتان کتاب قصه های رنگارنگ بود و شما را در هیچ کدامش ندیده بودند و نخوانده بودند و شاید غریب ترین چیز، غریب تر از داس و بیل و لبافه، برایتان همین کتاب های قصه بود، چه کسانی آشنا تر از شما به قصه ی تلخ زندگی؟

در کتاب داستان های آن زمان خواندیم که بخشش خوب صبر متعالی و باید پاکیزه بود، اما شما زندگی می کردید صبر را بخشش را و پاکیزگی جسم و روح را.

در یکی از کوچه های شهرم، فرقی نمی کند ۲ کوچه بالاتر یا سه کوچه پایین تر شما بودید که زندگی می کردید و واقعی ترین تراژدی شهر و سرزمینم را رقم میزدید، ما و پدرانمان ندیدیم، یا نخواستید که ببینیم، روزگاری را که زندگی از شما قهرمان داستانش را می ساخت، اما بعد ها دیدیم و حرف زدیم.

ما همان هایی بودیم که با حرفهایمان باعث شدیم شهربانو به سبب منش مردانه اش، ظلم نا پذیری و حق طلبیش کتک بخورد، ما همان هایی بودیم که با ندیدنمان باعث شدیم سهیلا آرزوهایش را دست نیافتنی تر از هر زمانی ببیند، همان هایی بودیم که مرضیه را از شکوفایی استعدادش به کل جدا کردیم و همان هایی بودیم که الهه را مغموم تر و دلزده تر کردیم.

در کوچه کوچه های سرزمینم شما تنها نبودید که در طوفان بی رحم زندگی در حال غرق شدن بودید، ولی تنها شما بودید که زهر گرفتید و عسل دادید، تمام ناملایمت ها را همراه کردید با مبارزه، با اراده، با تسلیم نشدن و امید، و نتیجه آن شد که دیروز همه ی ایران شاهد آن بودند.

خواهران افسانه ای، خواهرانی که برای شهر و سرزمین ما افسانه ای بی بدیل رقم زدید، نمی دانم امشب می بخشید یا نه، نمیدانم فراموش می کنید یا نه، حتی نمیدانم که برایتان آرزوی رهایی کنم یا موفقیت، ولی می دانم که امروز رسالتتان کامل می شود، چون آنچه باید پیش بیاید رخ می دهد، میدانم که از قهرمان سرزمینم به “پهلوانان شهر و سرزمین مان” تبدیل خواهید شد.

ایستاده برایتان دست میزنیم و شما را پهلوانان افسانه ای می نامیم، نه بخاطر مدال هایتان نه بخاطر تلاشتان و نه بخاطر سختی هایی که کشیده اید – که البته تمام این ها ارزشمند و با شکوه است – بلکه بخاطر شهامت و صداقتی که در باطن و ظاهر زندگیتان جاری بود؛ بخاطر مصداق ((حتی یغیروا ما بانفسهم)) بودنتان .

قهرمانان شهر من پهلوانی تان مبارک.
سحرگاه دوازدهم خرداد نود و شش
سرزمین هزار چشمه ، سمیرم سرفراز

Go to TOP