تصاویر شهروندان از روز قدس سمیرم

تصاویر ارسال شده توسط راهپیمایان روز قدس.

به گزارش گروه شهروند خبرنگار سمنا، تصاویر شرکت کنندگان در مسابقه روز قدس را در ادامه مشاهده خواهید کرد.

Go to TOP