عکسی که میلیون ها نفر را گریاند

سمنا – تصویر کودکی که در عالم خود می خواهد علی اصغر حسین را با بطری آب خود سیراب کند.

سمنا – تصویر کودکی که در عالم خود می خواهد علی اصغر حسین را با بطری آب خود سیراب کند.
این تصویر که به تازگی بر شبکه های اجتماعی منتشر شده تا به حال ملیون ها بیننده داشته و اشک آنها را سرازیر کرده است. یکی از کودکان شرکت کننده در عزاداری های امام حسین (علیه السلام) در عالم کودکانه اش سعی می کند با بطری آب خود، شیرخواره امام حسین (علیه السلام) را سیراب کند.

aliasghar

Go to TOP