- سمیرم خبر - http://semiromkhabar.ir -

مراسم شیرخوارگان حسینی به روایت تصویر

سمنا – مراسم شیرخوارگان حسینی شهرستان سمیرم همزمان با سراسر کشور برگزار شد

semna-aliasghar (33) semna-aliasghar (34) semna-aliasghar (32) semna-aliasghar (31) semna-aliasghar (30) semna-aliasghar (29) semna-aliasghar (28) semna-aliasghar (27) semna-aliasghar (19) semna-aliasghar (20) semna-aliasghar (21) semna-aliasghar (22) semna-aliasghar (23) semna-aliasghar (24) semna-aliasghar (25) semna-aliasghar (26) semna-aliasghar (18) semna-aliasghar (17) semna-aliasghar (16) semna-aliasghar (15) semna-aliasghar (14) semna-aliasghar (13) semna-aliasghar (12) semna-aliasghar (11) semna-aliasghar (3) semna-aliasghar (4) semna-aliasghar (5) semna-aliasghar (6) semna-aliasghar (7) semna-aliasghar (8) semna-aliasghar (9) semna-aliasghar (10) semna-aliasghar (2) semna-aliasghar (1)