کبریت بازی

کبریت بازی یکی از بازی های محلی که در گذشته و جمع خانواده ها رواج داشته است.

به گزارش تیم رصد پایگاه خبری سمنا از ونک ، بازی شاه وزیری یکی از بازی های بومی محلی می باشد که درقدیم بین جوانان ونوجوانان رواج داشته است.

این یک بازی دونفره است، دانه های کبریت را از داخل قوطی آن خارج کرده وبرحسب جرات تعدادی از آن را در دست خود پنهان می کنند واز رقیب می پرسند : ((طاق مل جفت )) یعنی تعداد دانه های کبریت داخل دست من فرد است یا زوج ؟

او جوابی دلخواه می دهد دانه های کبریت را می شمرند اگر برابر گفته جواب دهنده بوددانه های کبریت را به او می دهند واگر اشتباه بود به تعداد آنها دانه کبریت از او می ستانند.

این بازی به خواست دو طرف می تواند ادامه یابد اما معمولا تا زمانی که یکی از آن دو کبریتش را تمام کند بازی به پایان نخواهد رسید.

برگرفته از کتاب ونک در آئینه زمان /بهمن حیدری۸۴

Go to TOP