بازی های بومی محلی سمیرم / 9

بازی شاه وزیری

شاه وزیری یکی از بازی های مهیج همراه با رقابت دوستانه ، مشارکت جمعی می باشد که قوطی کبریت تنها وسیله مورد نیاز این بازی می باشد.

به گزارش پایگاه خبری سمنا از سمیرم، بازی شاه وزیری یکی از بازی های بومی محلی می باشد که از قدیم تا کنون در شهرستان سمیرم در سنین مختلف بازی می شده است.

افراد این بازی هرچه بیشتر باشد بازی جذاب تر و پرهیجان تر است وسیله بازی  یک قوطی کبریت است که دو طرف باریک آن را علامت می گذارند و یکی را شاه می نامند و یکی را وزیر و قسمت مسطح قوطی کبریت که معمولاً روی آن نقش است را دزد می نامند.

افراد دور هم جمع شده به ترتیب قوطی را به هوا می اندازند، باید حتماً اول شاه بیاید و بعد وزیر و بعد دزد.

اگر دزد بیاید وزیر به شاه می گوید: شاه دزد دارم

شاه جواب می دهد: دزد تو کیست

– فلانی

– چه کرده است

فرضی چیزی(جرمی) را به زبان می آورد و یا او را به جرمی متهم میکرد. و شاه هم حکم مجازات می دهد.

احکام شاه معمولاً مجازات هایی نظیر- سبیل پنبه ای – سبیل آتشی – گردو روی سر  دزد شکستن و فندق روی دماغ شکستن یا هرمجازات دیگر است.

آنچه در این بازی هیجان آور است این است که شاه و وزیر بودن دوامی ندارد و چه بسا در یک دور شاه حکمی کرده و روی دزد اجرا شده است و الان دزد شاه شده و مقابل به مثل یا تنبیه شدیدتری برای طرف مقابل در نظر می گیرد و به همین صورت همه افراد به نوبت قوطی را به هوا می اندازند و شانس خود را محک می زنند.

نکته:
این بازی به گونه ای دیگر هم انجام می شود: به جای استفاده از اسامی شاه یا وزیر ،از اعداد استفاده می شود و برای هر ضلع کبریت یک عدد را نام گذاری می کنند.هر گروه به تعداد افراد تیم، کبریت را به بالا پرتاپ می کنند .رقم هر ضلعی که عمود می ایستد را می نویسند و سپس
گروه دوم نیز همین عمل را  انجام می دهد و ارقام را جمع نموده و سپس جمع کل هر گروه که بیشتر است از جمع کل گروه امتیاز کمتر کم کرده و به اندازه عدد بدست آمده ، گروه بازنده به گروه دیگر گردو می پردازند.

Go to TOP