- سمیرم خبر - http://semiromkhabar.ir -

شش خونه بازی

به گزارش پایگاه خبری سمنا:

اهداف : شادابی،دوستی،همکاری  ،رقابت دوستانه ،اعتماد به نفس،تمرکز

تعداد: دونفر و یا بیشتر

وسایل: زمین بازی و یک تکه سنگ کوچک وصاف

شرح بازی:بازی شش خانه (لی لی )در طی ۴ مرحله انجام می شود،تا به پایان برسد،ابتدا با گچ یا رنگ یا آب یا زغال روی زمین، شش مربع به هم پیوسته در قالب یک مستطیل بزرگ می کشند و تکه سنگ کوچک صافی را به عنوان ابزار بازی معین می کنند.

شش خونه بازی در چهارمرحله انجام می گیرد ابتدا باگچ یا زغال  روی زمین شکل شش خانه را می کشند

سنگی صاف مثال تکه موزاییک یا تخته سنگی انتخاب کرده و نفر اول و دوم را شروع کننده انتخاب می شود

وقتی بازیکن اول انتخاب شد مراحل بازی شروع می شود.

مرحله اول:
اولین بازیکن در بهشت جلوی خانه ۱ ایستاده از بهشت تکه سنگ را داخل خانه شماره ۱     می اندازد و یک پای خود را بالا گرفته و به خانه اول می پرد و با یک پا سنگ را به خانه ی دوم می راند و با یک پایی می پرد درخانه دوم و سنگ را با نوک پایی که روی زمین است به خانه سوم و همین طور به خانه چهارم – درخانه چهارم دو پا را برزمین می به خانه ی پنجم و بعد خانه ششم و بالاخره با یک ضربه سنگ را از جهنم عبور داده و خودش نیزاز روی جنهم می پَرد – اگر تمام این مراحل را طی کرد و با ضربه های که می زند سنگ روی خط نایستاد و یا پایش روی زمین گذاشته نشد یک مرحله تمام می شود در غیر این صورت سوخته و نفر بعد بازی را شروع می کند (هرکس در هر مرحله سوخت نفر بعد بازی را شروع می کند ).
این بار بازی را از خانه ی دوم شروع می کند و مثل مرحله اول با ضربه زدن به سنگ خود را به خانه چهارم می رسد بعد از استراحت از خانه پنجم و ششم عبور از روی جهنم عبور و به بهشت می رسند و بار دیگر بازی را از خانه سوم شروع و به همین صورت بازی را ادامه داده .

مرحله دوم:

در مرحله دوم یک ضرب و دو ضرب و سه ضرب شروع می شود یعنی مثل مرحله او است ولی بار اول فقط می تواند یک ضربه به سنگ بزند و آن را به خانه ی دیگر انتقال دهد. بار دوم در هر خانه اجازه دارد به سنگ دو ضربه بزند و آن را به خانه بعدی انتقال دهد و از جهنم عبورکند و بار سوم در هرخانه می تواند با سه ضربه سنگ را به خانه بعدی انتقال دهد و در نهایت از روی جهنم عبور دهد اگر ضربه زیادتر بزند و یا سنگ روی خط بایستد سوخته است و نفر بعدی بازی  را ادامه می دهد.

مرحله سوم :

بازی کن درمرحله سوم با تمرین هایی که انجام داده است بایدچشم بسته یا سربه هوا شش خانه را طی کند در این مرحله سنگ را در جهنم گذاشته  باید چشم رابسته از خانه اول شروع کند و بدون اینکه پایش را روی خط برود به خانه چهارم برود بعد از استراحت جزیی خانه پنجم و ششم و جهنم را طی کند. هنگامی که بازی کن چشم بسته هرخانه را طی می کند برای اینکه مطمئن شود درست طی می کند با بکار بردن کلمه آهه یا کوری صحت حرکت را از طرف مقابل  می طلبد و طرف بازی  اگر درست طی کند همان کلمه او را تکرار می کند . اگر پای او از خط خارج شود یا روی خط برود سوخته است و نفر بعدی باید بازی را شروع کند.

مرحله چهارم:

مرحله خانه اجاره کردن است به نحوی که اگر سه مرحله قبل را با موفقیت انجام داده می تواند یک خانه از شش خانه را اجاره کند- یعنی می تواند در یک خانه علاوه برخانه چهار استراحت کند و اگر رقیب  خواست از آن عبور کند باید از صاحب  خانه اجاره بگیرد و گرنه باید از روی خانه بپرد.

گزارش: امرلله قاسمی