بازی های بومی محلی سمیرم / 5

آولین و شاولین

آولین و شاولین بازی پر تحرکی که در دو گروه با شادی و شادابی در محیط باز و بدون نیاز به ابزار و وسیله خاصی می تواند بسیار سرگرم کننده باشد.

به گزارش سمنا، آولین و شاولین از جمله بازی های بومی و محلی بوده که تعداد افراد بازیکن در این بازی ده الی ۱۵ نفر می باشد ولی هرچه تعداد بیشتر باشد شور و هیجان آن بیشتر خواهد بود. برای شروع بازی ابتدا کُل افراد به دو گروه تقسیم می شوند و نماینده هر دو گروه با قرعه می کشند یا پرو پوچ می کنند.

یک گروه همگی با فاصله حدود یک متر خم می شوند و گروه دیگر از روی آنها می پرند. عده ایی این بازی را به این صورت تمام می کنند که از روی نفر آخر که پرید خودش هم خم می شود تا دیگران از روی او نیز بپرند و هرکس نتوانست از روی آنها بپرد سوخته و از بازی کنار می رود و بالاخره نفر آخر برنده مسابقه است.

ولی عده ایی این بازی را به چهار مرحله تقسیم می کنند. مرحله اول – اول خم می شوند و دو دست خود را روی کفش های خود می گذارند تا افراد بتوانند از روی آنهابپرند اگر توانستند بپرند مرحله اول انجام گرفته و هرکس پریده خودش خم می شود تا دیگران بپرند. هرکس که سوخت کنار می رود .

مرحله دوم : افراد دست به زانو خم می شوند یعنی پریدن گروه مخالف سخت تر و احتمال پریدن آنها کمتر می شود و مرحله سوم دست به کمر می ایستند تا از روی آنها بپرند و مرحله چهارم شخص باید سرپا ایستاده و گوش خود را بگیرد و الله اکبر می گوید اگر آخرین افراد که تاکنون نسوخته اند توانستد از روی آخرین افراد بپرند برنده نهایی می باشند در پایان بازی کسانی که بازی را باخته اند باید گروه برنده را سواری دهند و مسافت سواری دادن معمولاً از ابتدای محل پرش تا آخرین نقطه ای است که نفر پیروز فرودآمده است.

در این بازی تعداد شرکت کنندگان می آموزند که کارهای اجتماعی با مشارکت جمعی امکان پذیرتر است و فرد به تنهایی قادر به انجام همه ی کارها نمی باشد و به کمک تعاون و همکاری است که نوع دوستی ها تحقق می یابد آولین شاولین با اهدافی مانند طراوت – شادابی – ورزش و تلاش و اعتماد به نفس و اتحاد و ابراز وجود انجام می گیرد.

هدف: افزایش تلاش،تحرک وشادابی،اعتماد بنفس،اتحاد وابرازوجود

گروه سنی: ب و بالاتر

وسایل مورد نیاز: بدون ابزار

Go to TOP