بازی های بومی محلی سمیرم / 4

یک (یه) کل دو کل

یه کل دوکل از بازی های بومی محلی که در شهرستان سمیرم رواج داشته و در آن بازیکنان با سنگ، سنگ های چیده شده تیم حریف را هدف قرار می دهند.

به گزارش پایگاه خبری سمنا، یک (یه ) کِل دو کِل، یکی از بازی های سنتی سمیرم می باشد که در دیگر جاهای کشور نیز با نام ها و شیوه های مختلف در فضای باز انجام می گیرد.

تعداد افراد داوطلب بازی به دو گروه تقسیم می شوند که حداقل دو گروه باید دو نفری یا بیشتر باشند.

وسایل بازی حدود ۶ قطعه تخته سنگ مستطیل شکل که کل نام می گیرد و سنگ های کوچک برای پرتاب کردن و انداختن کِلها.

شرح بازی: هر گروه سه تخته سنگ را به صورت عمود برزمین می نشانند به صورتی که در فاصله حدود ۳۰-۲۵ متری و روبروی هم قرار گیرند.

برای اینکه مشخص شود کدام گروه ابتدا بازی را شروع کند با توجه به شرایط گروهی – پُروپُوچ- تر خشک یا شیر و خط می کنند. وقتی که گروه شروع کننده مشخص شد ابتدا سَرگروه یک قدم جلو رفته و یک سنگ به تخته سنگ های گروه مقابل که کِل نامیده می شود پرتاب می کند و بعد یکی یکی اعضای گروه به نوبت به طرف کِلهای مقابل سنگ پرتاب می کنند.

هرکس توانست یکی از کل های گروه مقابل را بیاندازد با صدای هورا و آفرین و مرحبا گفتن یک کل دو کل او را تشویق می کنند و برای جایزه می تواند یک سنگ اضافی پرتاب کند. هرگروه که در مدت زمان کمتر بتواند کل های گروه مقابل را بیندازد برنده هستند و امتیاز بیشتری می گیرند و در انتها گروه بازنده باید گروه برنده را تا فاصله کل های طرف مقابل به کُول بکشند و به جای اول باز گردانند.

هدف های مورد نظر در این بازی، همکاری – تقویت حس اعتماد به نفس – رقابت دوستانه می باشد.

گزارش: امرالله قاسمی

Go to TOP