تصاویر/اگر ندیدمتون حلالم کنید

چه خلوصی دارد صورت این آدم ها وقتی از خانواده هایشان خداحافظی می کنند تا بروند به سفری که معلوم نیست بازگشتی داشته باشد.

به گزارش پایگاه خبری سمنا به نقل از فارس، تصاویری که خواهید دید چهره مردهای واقعی را نشان می دهد. مردهایی که مصلحت نظام را بهتر از هر خواصی درک کردند و فهمیدند بهترین راه استقلال حرکت کردن پشت امام (ره) است. مردانی که آمدند وسط میدان و از همه چیزشان گذشتند.

چه خلوصی دارد صورت این آدم ها وقتی از خانواده هایشان خداحافظی می کنند تا بروند به سفری که معلوم نیست بازگشتی داشته باشد و چه زنانی پرچم شرافت را به دست گرفتند و ایستادند تا مردان هم با پشتوانه گرم محبت آنها راهی شوند.

Go to TOP